top of page

Usługi

01. Organizacja i realizacja procesów inwestycyjnych

Organizacja i realizacja procesu inwestycyjnego

proces inwestycyjny.jpg

Podjęcie działalności inwestycyjnej wymaga wielu prac przygotowawczych, poprzedzających etap samej realizacji zamierzenia inwestycyjnego. Proces inwestycyjny obejmuje wszystkie czynności niezbędne do zrealizowania inwestycji i przekazania jej do eksploatacji. Cykl inwestycyjny, w którym wyodrębnia się kilka faz, obejmuje wiele rozmaitych czynności, wykonywanych przez odpowiednie jednostki. Ponadto każdej fazie odpowiada miejsce, szczebel oraz czas podejmowania określonych decyzji, związanych bezpośrednio lub pośrednio z działalnością inwestycyjną. Podejmowane przez odpowiednie szczeble decyzje związane z planowaniem, projektowaniem oraz realizacją inwestycji w ściśle określonych momentach w porządku chronologicznym gwarantują prawidłowość przebiegu procesu inwestycyjnego zarówno od strony technicznej, jak i organizacyjno-ekonomicznej. Dla wykonywania tych licznych zadań istnieje specjalny aparat - służby inwestycyjne.

Służbą inwestycyjną nazywamy komórki organizacyjne inwestora powołane do rozwijania działalności inwestycyjnej. W ramach obowiązków służby inwestycyjnej można wyodrębnić zadania dotyczące: programowania i planowania inwestycji, organizowania wykonawstwa inwestycyjnego (w tym projektowania), nadzoru inwestorskiego nad realizacją obiektów inwestycyjnych oraz finasowania i rozliczeń inwestycyjnych.

Służba inwestycyjna występuje zarówno w jednostkach prowadzących działalność inwestycyjną, jak i w jednostkach nadzorujących tego rodzaju działalność inwestorów bezpośrednich, a więc w zjednoczeniach i jednostkach równorzędnych oraz w ministerstwach i urzędach centralnych, a także prezydiach rad narodowych. W jednostkach tych funkcje służby inwestycyjnej sprawują właściwe komórki organizacyjne.

Budowlany proces inwestycyjny

Realizację np. robót budowlanych poprzedza cały zespół czynności przygotowawczych, takich jak określenie warunków zabudowy, opracowanie projektów czy uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych. Całość działań zmierzających do realizacji inwestycji budowlanej, począwszy od ustalenia warunków zabudowy, a na oddaniu obiektu do użytkowania kończąc, określa się mianem budowlanego procesu inwestycyjnego. Celem niniejszego memorandum jest prześledzenie przebiegu budowlanego procesu inwestycyjnego z perspektywy inwestora wraz z zasygnalizowaniem potencjalnych zagrożeń dla realizacji inwestycji. Niniejsze opracowanie dotyczy procesu budowlanego związanego z realizacją obiektów komercyjnych, nie obejmuje procesu inwestycyjnego dot. obiektów niewielkich lub wznoszonych na własny użytek, takich jak domy jednorodzinne. Poszczególne czynności składające się na budowlany proces inwestycyjny, szerzej opisane w kolejnych punktach opracowania, można podzielić na następujące etapy: 1.1 Ustalenie dopuszczalnego przeznaczenia i stanu prawnego nieruchomości, ewentualne pozyskanie nieruchomości – w pierwszej kolejności inwestor weryfikuje m.in. czy nieruchomość może być zabudowana zgodnie z zamierzeniem inwestycyjnym oraz czy jej stan prawny nie budzi zastrzeżeń. W przypadku pozytywnej oceny, inwestor nabywa nieruchomość, również na tym etapie dokonuje się ewentualnego podziału lub scalenia nieruchomości. 1.2 Określenie warunków zabudowy i opracowanie projektu budowlanego – na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku, na podstawie decyzji o warunkach zabudowy. W przypadku gdy miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego nie został uchwalony przez radę gminy, inwestor wnioskuje o wydanie decyzji o warunkach zabudowy jeszcze przed nabyciem nieruchomości. Po określeniu warunków zabudowy na podstawie miejscowego planu zagospodarowania lub w drodze decyzji, można przystąpić do przygotowania projektu budowlanego. 1.3 Uzyskanie pozwolenia na budowę – jako decyzji otwierającej drogę do wykonywania robót budowlanych. Inwestor załącza do wniosku projekt budowlany, a także m.in. wymagane decyzje świadczące o spełnieniu kryteriów ustawowych w zakresie m.in. ochrony środowiska, zabytków, gruntów rolnych. 1.4 Realizacja robót budowlanych – nawet gdy faktyczna realizacja robót zostaje zlecona wykonawcy, inwestor pozostaje obowiązanym do wypełnienia obowiązków w zakresie m.in. protokolarnego przekazania terenu budowy, zapewnienia wyznaczenia kierownika robót czy inspektora nadzoru inwestorskiego, zgłoszenia rozpoczęcia robót czy uzyskania dziennika budowy. 1.5 Pozwolenie na użytkowanie – przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego jest dopuszczalne dopiero po uprawomocnieniu się (upłynięciu terminu odwołania) ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Uzyskanie pozytywnej decyzji wymaga także dokonania odbioru ze strony Państwowej Straży Pożarnej i Państwowej Inspekcji Pracy. Przekazanie dokumentacji budowy docelowemu właścicielowi zwykle zamyka budowlany proces inwestycyjny.

 48 Years of Accumulated Practice

Request a Price Quote

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and make changes to the font. Feel free to drag and drop me anywhere you like on your page. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

bottom of page